BARDEJÓW

Dr František Gutek

BARDEJÓW*. MIASTO BOGATEJ HISTORII I CENNYCH ZABYTKÓW

*W języku słowackim nazwa miasta brzmi Bardejov. Przyjęliśmy jedną z kilku jej polskich wersji.

Zaproszenie do Bardejowa

Bardejów to wyjątkowe miasto, które ze względu na nadzwyczajne nagromadzenie świetnie
zachowanych zabytków zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Spacer
po Bardejowie z tak wybitnym znawcą jego przeszłości, jak dr František Gutek, dyrektor
tamtejszego muzeum, pozwala poznać fenomen niezwykłego rozwoju ośrodka w średniowieczu.
Publiczność Muzeum w Bochni miała już okazję dzięki niemu kilkakrotnie poznać wybrane zbiory
z Bardejowa. A dodajmy, że jest tam najstarsze muzeum na Słowacji ze znakomitymi zabytkami
historycznymi, artystycznymi, etnograficznymi i przyrodniczymi. Słynie z licznych i wybitnych
dzieł sztuki średniowiecznej, pamiątek rzemiosła, kapitalnego zbioru ikon. No i posiada prawdziwe
arcydzieło średniowiecznego snycerstwa – tzw. Małą Pasję dłuta Mistrza Pawła z Lewoczy. O tym
wszystkim mówił dr František Gutek w swoim erudycyjnym wykładzie podczas uroczystego
otwarcia wystawy Bardejow. Światowe dziedzictwo UNESCO w muzeum bocheńskim, w dniu 3
października 2019 roku. Mamy nadzieję, że publikacja tego tekstu zachęci Państwa do odwiedzenia
Bardejowa, tym bardziej, że leży przecież tuż za przysłowiową miedzą (Jan Flasza).

To zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy ze Słowacją

Prastare miasto Bardejów leży w północnowschodnim zakątku Słowacji, prawie na granicy
z Polską. Jego początki są spowite gęstą zasłoną przeszłości. Według historyków istniało już przed
XI wiekiem, choć jak dotąd najstarsze wzmianki pisemne, które się o nim zachowały, pochodzą
dopiero z XIII stulecia. Pierwsza znajduje się w Latopisie Ipatijewskim. Jego anonimowy autor pisze
o halickim księciu Danielu, który w 1241 wybrał się na Węgry, aby dla swojego syna uzyskać rękę
węgierskiej księżniczki, córki króla Beli IV. Swaty się jednak nie powiodły, ponieważ wiosną
wzmiankowanego roku na Węgry wtargnęli Tatarzy i Daniel musiał szybko wracać do swojego
księstwa. Kronikarz tak zapisał jego drogę: „…idąc z Węgier do Halicza na Bardejów i przybywając
do Sandomierza (…)“. Ta mimochodem uczyniona wzmianka we wschodnim latopisie wszakże równocześnie potwierdza, że Bardejów istniał już przed rokiem 1241 i musiał być ważną osadą na
drodze z północnowschodnich Węgier do Polski i Halicza. Druga informacja o Bardejowie jest
związana z Polską i pochodzi z roku 1247, z dokumentu króla węgierskiego Beli IV, który cystersom
z polskiej Koprzywnicy, mieszkającym w Bardejowie przy kościele św. Idziego, na nowo ustalił
granicę ich węgierskich posiadłości.

Przywilej dogodnego położenia

W przeciągu XIII i XIV stulecia Bardejów, dzięki dogodnemu położeniu przy starej drodze
handlowej, licznym przywilejom, ale też dzięki zręczności swoich rzemieślników i obrotności
kupców, wyrósł na jedno z czołowych miast królewskich na Węgrzech. W ramach swojej
działalności gospodarczej szczególnie wiele uwagi poświęcali mu królowie z rodu Andegawenów
(Karol Robert i Ludwik I). Dowodzą tego: przywilej z roku 1320 dla osadników niemieckich, prawo
otoczenia miasta murami (1352), prawo gardła i prawo jarmarku, a przede wszystkim
podniesienie do godności wolnego miasta królewskiego (1376). Szczególnie ten ostatni przywilej,
który zastąpił wójta dziedzicznego wybieranym, uczynił z Bardejowa rzeczywiste miasto
samorządowe, na równi z Koszycami i Budą. Toteż Ludwik Wielki jednoznacznie w przywileju
podkreślił: „aby nasi wierni mieszczanie i goście nasi bardejowscy pod względem wyborów wójta na
innego cieszyli się i używali immunitetów, wolności, łask i ulg, jakimi się cieszą i jakich używają
nasi mieszczanie koszyccy i budzińscy“. Kolejni królowie węgierscy w XV stuleciu Zygmunt
I Luksemburski, a później Maciej Korwin również wspierali Bardejów, choć z drugiej strony dążyli
do tego, aby miasto wykorzystać finansowo.
Rozmaitych poręczeń i przywilejów udzielili miastu i jego kupcom także królowie polscy:
Kazimierz Wielki (1363), Władysław Jagiełło (1388), Kazimierz Jagiellończyk (1450), Aleksander
(1504), Zygmunt I Stary (1530).

Filary bardejowskiej pomyślności – rzemiosło i kupiectwo

W XV wieku Bardejów znajdował się w okresie największego rozkwitu gospodarczego.
Przyczynił się do tego nie tylko wysoki poziom miejscowych rzemiosł jako całości, lecz przede
wszystkim szczególnie godny uwagi rozwój jednego z nich – płóciennictwa. Rzemiosło to ze swoją
unikalną organizacją produkcji, bielenia i sprzedaży płótna zapisało się w dziejach gospodarczych węgierskich i słowackich. W średniowieczu mógł tkać w Bardejowie każdy, kto chciał i potrafił,
nawet nie musiał przedstawiać świadectwa czeladniczego. Monopol na skup i sprzedaż płótna do
XVI wieku miało miasto. Jego upoważnieni urzędnicy skupowali utkane płótno, dawali je następnie
do bielenia w blechach i sprzedawali na targach po całych Węgrzech. Ogólna organizacja
płóciennictwa w Bardejowie nabrała w średniowieczu niebywałych, wyjątkowych cech jakiejś
rozproszonej manufaktury, zatem wczesnokapitalistycznej formy produkcji. Płótno bardejowskie nie
tylko przyczyniło się do ogólnego rozwoju miasta, lecz miało również istotny efekt socjalny dla
jego mieszkańców, którzy tkaniem mogli sobie polepszyć swoją sytuację materialną.
Ważnym rzemiosłem było garncarstwo. W roku 1485 powstał w Bardejowie cech garncarski,
najstarszy w naszym kraju.
Szczególne znaczenie miało dla miasta piwowarstwo. Piwo, które w mieście warzyli tylko
wyłącznie bogaci mieszczanie, mieszkający przy rynku, nie wytwarzano w wielkich ilościach, ale za
to miało ono dobrą jakość i wyborny smak. W archiwum miasta znajduje się wiele przykładów na to,
że piwo bardejowskie często było lepszym środkiem płatniczym, niż dukaty. Bogata szlachta, ważni
urzędnicy królewscy, nawet i dowódcy byłych wojsk husyckich, którzy jako ekwiwalent za swoją
powściągliwość wobec miasta otrzymywali beczkę, lub dwie, wysokiej jakości piwa. Ze źródeł
historycznych dowiadujemy się, że bardejowskiego piwa nie brakło nawet na weselu króla
węgierskiego Macieja Korwina.
Do rozwoju miasta w XV stuleciu przyczynili się zdecydowanie kupcy, którzy, oprócz
prowadzenia handlu na miejscu, byli także czynni w handlu dalekosiężnym, szczególnie handlując
płótnem i winem. Bardejów posiadał świetnie prosperujące winnice w okręgu tokajskim, skąd
przywożono wino nie tylko do piwnic miejskich, lecz także eksportowano za granicę, głównie do
Polski. Wiadomo na przykład, że wino od kupców bardejowskich stanowiło jedną trzecią
całorocznego spożycia wina w Krakowie.
Aktywność gospodarczą musieli kupcy bardejowscy rozwinąć także przy sprzedaży płótna,
którego roczna produkcja sięgała prawie ćwierć miliona łokci.Normalne zatem było, że docierali do
wszystkich ważnych miast targowych na Węgrzech i poza ich granicami. W tej sytuacji nie dziwi
bardzo, że to kupcy bardejowscy byli pierwszymi, którzy w roku 1444 przynieśli na Węgry
wiadomość o przegranej bitwie z Turkami pod Warną.
Rozkwit gospodarczy Bardejowa, który wspierało silne zaplecze rolnicze w postaci 14 własnych
wsi, przy końcu XV wieku przejawiał się w wielkim rozmachu budowlanym. Bogacące się miasto
najpierw przystąpiło do dokończenia budowy swojego kościoła farnego i wyposażenia jego wnętrza
w nowe ołtarze, później zaś zabrało się do wzniesienia w centralnej części placu rynkowego
reprezentacyjnego ratusza. Obie budowle są dziś największymi ozdobami i dumą Bardejowa.

Od czasu podniesienia Bardejowa do godności wolnego miasta królewskiego na jego czele stał
wybierany wójt i dwunastoosobowa rada miejska z rozległymi uprawnieniami. Członkami rady
miejskiej zostawali tylko wyłącznie bogaci kupcy i rzemieślnicy, w mniejszej mierze
przedstawiciele inteligencji miejskiej. Niżej stojące warstwy średnie i biedota miejska zostali
praktycznie w ogóle pozbawieni decydowania o losach miasta. Kolejnym ogniwem samorządu
miejskiego była tzw. rada wyborcza (rada stu członków, rada starszych), której zadaniem była
kontrola gospodarczej i finansowej działalności wójta i rady miejskiej. Restauracja magistratu miasta
dokonywała się na początku roku kalendarzowego.
Symbolicznym ucieleśnieniem samorządności miejskiej był herb miejski z pieczęcią. Herb
otrzymało miasto od króla Władysława V w roku 1453. Wykoncypował go prawdopodobnie
i zaprojektował pisarz miejski Leonard z Uničova. Tarczę herbową podtrzymuje anioł
z rozpostartymi skrzydłami. Jeszcze w tym samym roku miasto zleciło wykonanie, według nowego
herbu, także nowej pieczęci (typarium), której autorem był kieżmarski złotnik Mikołaj z Ołomuńca.

W zwieńczeniu południowej ściany szczytowej swojego nowego ratusza bardejowianie, potomkowie niemieckich osadników z XIII wieku, umieścili rzeźbę rycerza Rolanda – symbol praw miejskich i obrony pokoju. Podobne rzeźby stoją na placach i targowiskach wielu miast zachodniej Europy i przedstawiają postać rzeczywiście historyczną. Roland żył w okresie panowania króla Karola Wielkiego i jako członek jego drużyny wojskowej poległ bohaterską śmiercią w walce przeciwko Maurom. Po powstaniu starofrancuskiej „Pieśni o Rolandzie“ w XI wieku stał się legendą, a później symbolicznym obrońcą praw nowo powstałych miast. Dziś rzeźba rycerza Rolanda jest wyrazistym symbolem historycznego Bardejowa a ponadto, według historyka Mateusza Kuczery, także „najdalej wysuniętym na wschód symbolem kultury zachodniej“.

Ośrodek kultury

Tak jak XV stulecie było „złotym wiekiem“ rzemieślniczego i kupieckiego Bardejowa – XVI stało się okresem największego rozwoju kultury i szkolnictwa. W niemałej mierze na ten rozwój wpłynęła reformacja, którą ochoczo przyjął niemiecki patrycjat miasta. Bardejowianin Leonard Stöckel, uczeń Marcina Lutra i przyjaciel wielkiego „nauczyciela Niemiec“ Filipa Melanchtona, ułożył w roku 1549 pierwsze artykuły wiary pięciu miast wschodniosłowackich Pentapolis – Confessio Pentapolitana. Bez wątpienia dziełem życia Leonarda Stöckela była wszakże łacińska szkoła miejska, w której młodzież pod jego rektorskim kierownictwem kształciła się w duchu humanistycznym. Już w roku 1540 ułożył dla tej szkoły regułę – Leges scholae Bartfensis (Prawa szkoły bardejowskiej) – najstarsze tego rodzaju u nas. W swojej praktyce pedagogicznej poświęcał Stöckel wielką uwagę muzyce a szczególnie teatrowi. Przy wykonywaniu przedstawień szkolnych nawiązywał do starej tradycji misteriów kościelnych w Bardejowie, które należą do zalążków teatru na Słowacji. Zasługą Leonarda Stöckela było to, że szkoła bardejowska cieszyła się bardzo dobrą opinią. Studiowali tu na przykład znani poeci renesansowi, rektorzy szkół, synowie z czołowych rodzin szlachty węgierskiej. Pierwotny budynek tej znakomitej szkoły humanistycznej z 1538 roku stoi w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła farnego, być może na miejscu poprzedniej szkoły parafialnej przy farze, która jest potwierdzona wzmianką archiwalną z 1435 roku o jej nauczycielu. W okresie humanizmu i reformacji Bardejów godnie nawiązywał do kultury książki w średniowieczu. Ze swoimi drukarniami, które działały w latach 1577-1715, a szczególnie z uwagi na ich wysoką jakość i znaczną produkcję zaliczany był do nielicznego, elitarnego grona miast ówczesnych Węgier. Pionierem drukarstwa w mieście był bardejowianin Dawid Gutgesel. Wydawał nie tylko literaturę teologiczną, rozmaite dzieła polemiczne przeciw kalwinizmowi i kryptokalwinizmowi, ale także dzieła pisarza humanistycznego Jana Bocatiusa, podręczniki na potrzeby ówczesnych szkół i kalendarze układane przez Piotra Słowaka czy Walentego Fontanę z Krakowa. Z punktu widzenia dziejów słowackich niezmierne ważne znaczenie miało wydanie przekładu katechizmu Lutra w roku 1581 – pierwszej książki słowackiej. Wiele bardzo cennych druków wyprodukowała także w ciągu prawie siedemdziesięciu lat działalności drukarnia Klös, ojca i syna, zaś w roku 1710 wyszło w ówczesnej drukarni miejskiej kilka numerów najstarszej węgierskiej gazety „Mercurius veridicus ex Hungariae“. I na koniec, gdy się mówi o kulturze książki w Bardejowie, nie od rzeczy będzie przypomnieć, że to w tym mieście funkcjonowała pierwsza biblioteka publiczna na Węgrzech.

ZABYTKI BARDEJOWA

W Bardejowie aż do czasów współczesnych zachowało się mnóstwo cennych zabytków artystyczno-historycznych. Miasto zawdzięcza ten paradoks temu, że po latach rozkwitu gospodarczego i rozwoju nastąpił czas upadku i stagnacji, szczególnie po zakończeniu stanowych powstań antyhabsburskich na początku XVIII wieku. Bardejów zapłacił za zmianę kierunków głównych dróg handlowych w Europie, zaś przemiany w gospodarce, zachodzące od XIX wieku, odczuł marginalnie. Dzięki stosunkowo niewielkiej aktywności gospodarczej nienaruszona więc pozostała centralna część miasta, ze znakomitymi zabytkami ruchomymi i nieruchomymi, co dla współczesnego Bardejowa ma istotne znaczenie. W roku 1950 historyczne jądro Bardejowa, kompletne miasto wewnętrzne, obwiedzione murami obronnymi, zostało ogłoszone miejskim rezerwatem zabytków. Ten właśnie akt stał się pozytywnym impulsem dla jego ochrony i kompleksowej renowacji.

Bazylika św. Idziego

Jednym z najcenniejszych zabytków miasta jest średniowieczny kościół św. Idziego, od roku
2001 bazylika mniejsza. Obiekt powstał prawdopodobnie na miejscu kościoła klasztornego
cystersów, którzy w Bardejowie są wspomniani pod rokiem 1247. Budować zaczęto go w 2. połowie
XIV stulecia; od połowy XV wieku był wielokrotnie przebudowywany. Swój obecny wygląd
otrzymał po katastrofalnym pożarze miasta w 1878 roku. Bez wątpienia wysokie walory
architektoniczne tego narodowego zabytku kultury (1970) przewyższa wystrój wnętrza świątyni. Ze
swoimi jedenastoma, pierwotnymi, ołtarzami skrzydłowymi z XV i XVI wieku i innymi zabytkami
jest ona skarbnicą, która może być porównywana pod względem bogactwa do świątyń miast o wiele
większych niż Bardejów. Najstarsza rzeźbiarska dekoracja kościoła pochodzi z 2. połowy XIV, zaś
malarska z połowy XV wieku. Do szczytowych dzieł późnego gotyku na Słowacji należą ołtarze
Ukrzyżowania i Narodzenia Pana, wespół z przepiękną Kalwarią (Pasją) na belce w łuku tęczowym.
Spośród prac kamieniarskich w kościele bardzo cenne jest wieżyczkowe pastoforium z roku 1465
oraz Pieta z piaskowca (ok.1430-1440). Zwiedzający podziwiają również przepiękną grupę rzeźb
Boga Ojca z Synem, która pochodzi z około 1500 roku, a jej autorem był rzeźbiarz pozostający pod
wpływem wiedeńskiej pracowni N. Gerhaerta i ołtarza głównego w Koszycach. Spośród obiektów
rzemiosła artystycznego interesująca jest tzw. ława senatorska z początku XVI wieku, w której
zasiadali członkowie ścisłej rady miejskiej. Godne uwagi są pamiątki sepulkralne, na przykład tumby
polskiego typu, które były wykonane z materiału polskiego (wapień pińczowski) dla niemieckiego rycerza Henryka von Treskow i pana na Makowicy Jerzego Szarediego przez włoskich mistrzów,
działających w połowie XVI wieku w Krakowie – Santi Gucciego i Hieronima Canavesi.

Ratusz

Godnym odpowiednikiem świeckim najbardziej okazałej budowli sakralnej w Bardejowie jest
budynek ratusza, wzniesiony przez mieszczan w latach 1505-1509. Na terenie Słowacji jest rzadkim
przykładem budowli, w której łączą się początki wczesnego renesansu zaalpejskiego z zanikającymi
późnogotyckim przejawami budowlanymi i artystycznymi. Jest dziełem mistrzów budowlanych
Aleksandra i Jana z Preszowa. W wykonaniu dekoracji ratusza miał udział bardejowski i lewocki
malarz Teofil Stanzel.

Na całym obwodzie gzymsu pod dachem ratusza znajdują się kamienne rzeźby reliefowe.
Najbardziej kuriozalna z nich została umieszczona na wschodniej stronie renesansowego alkierza
i przedstawia chłopca z głową między nogami i zadkiem zwróconym do rynku. O pochodzeniu
figurki tradycja powiada, że powstała wkrótce po dokończeniu prac przy budowie ratusza. Podobno
rada miejska nie wypłaciła budowniczym umówionej kwoty za roboty, które ukończyli w ustalonym
terminie, więc jeden z mistrzów pod osłoną nocy dostawił tę rzeźbę. Przy czym ów goły zadek
oczywiście czystym przypadkiem skierował na dom ówczesnego wójta…
Ratusz był przez ponad 400 lat siedzibą samorządu miejskiego, ośrodkiem życia kupieckiego,
społecznego i kulturalnego bardejowskiego mieszczaństwa. Jego przyziemie służyło celom
handlowym, piętro udostępniono na potrzeby magistratu osobnym wejściem przez wieżyczkowy
alkierz. Aż do dnia dzisiejszego ratusz zachował się w stosunkowo bardzo dobrym, pierwotnym
stanie. Zawdzięcza to przede wszystkim swojemu usytuowaniu na środku rynku, gdzie nie miał
bezpośredniego kontaktu z innymi domami mieszczańskimi i w ten sposób uniknął następstw
licznych katastrofalnych pożarów. W 1985 roku został uznany za zabytek kultury narodowej.

Od początku XX wieku ratusz użytkuje Muzeum Szariszskie, które tu, w ramach ekspozycji „Bardejów – wolne miasto królewskie“, prezentuje swoje najcenniejsze zbiory artystyczno- historyczne. Reprezentowane są dokumenty dotyczące spraw miasta, ołtarze gotyckie, rzeźby i malarstwo tablicowe, wyroby rzemiosł artystycznych i w dobrym wyborze cenne zabytki związane z kulturą książki w Bardejowie. Organiczną częścią projektu ekspozycyjnego jest sama budowla ratusza, jako swego rodzaju megaeksponat z mnóstwem oryginalnych fragmentów wyposażenia i dekoracji.

Artystycznym unikatem w ekspozycji jest Grupa Ukryżowania, tzw. Mała Kalwaria, kameralne
dzieło sławnego Mistrza Pawła z Lewoczy. Niewielkie rzeźby Ukrzyżowanego, Najświętszej Panny
Marii i św. Jana Ewangelisty powstały około roku 1520 i początkowo były częścią wystroju wnętrza
kościoła farnego. Według historyków sztuki to niewielkie dziełko, po monumentalnym ołtarzu św.
Jakuba w Lewoczy, należy do szczytowych możliwości twórczych Pawła i zaliczyć go należy do
najwybitniejszych dzieł europejskiej twórczości artystycznej. W 2007 roku reprezentowało słowacką
twórczość gotycką na wystawie sztuki europejskiej w Brukseli, zaś w roku 2010 było częścią
reprezentatywnego wyboru słowackiej sztuki późnogotyckiej na wystawie w Paryżu.
Historyczny ratusz bardejowski jest dziś wykorzystywany także na inne, niż tylko muzealne
cele. Odbywają się w nim na przykład koncerty muzyki poważnej, zaś burmistrz miasta w sali obrad,
z pierwotnym stropem kasetonowym, często przyjmuje ważne wizyty. W roku 1991 tu właśnie,
podczas konferencji międzynarodowej Wschód – Zachód, rozmowy prowadziły władze słowackie
z amerykańskim wiceprezydentem Danem Quayle.

Domy mieszczańskie

Nierozdzielną częścią zabudowy historycznego centrum są domy mieszczańskie. Wiele z nich do
dziś zachowało pierwotną gotycką dyspozycję [rozplanowanie], gotyckie mury zewnętrzne, zaś na
poziomie piętra gotyckie detale architektoniczne. W XVI-XVIII wieku domy mieszczańskie były
przebudowywane zgodnie z nowymi potrzebami, gustami epoki i poczuciem estetyki.
Jednym z najcenniejszych domów mieszczańskich jest tzw. Ganzughof, nazywany tak od
mieszczanina Gantzaugha, który był jego właścicielem w XVIII stuleciu. Został wzniesiony w 2.
połowie XV wieku, był kilkakrotnie przebudowywany – w roku 1566 (portal wejściowy, kolumny
międzyokienne), 1788 (rokokowa dekoracja malarska fasady) i około roku 1900. Gmerk
mieszczański na portalu z roku 1566 świadczy o tym, że dom w tamtym czasie należał do znanej
rodziny Czebnerów.
Interesujące malowidło naścienne zachowało się na fasadzie gotycko-renesansowego domu
mieszczańskiego nr 26. Scena biblijna „Koronowanie Najświętszej Marii Panny“ została
namalowana w latach 1760-1770. Fasady obu wyżej wymienionych domów zostały wymalowane
przez polskiego malarza Karola Wołuckiego.

W sąsiednim domu mieszczańskim nr 27 znajduje się obecnie unikalna ekspozycja ikon, pierwsza tego rodzaju na Słowacji. Muzeum Szariszskie przedstawia w niej nieco odległe, niemniej cenne zabytki kultury wschodniej, które są obecne w Bardejowie i jego okolicach obok zabytków sztuki zachodniej, gotyckich i innych. Ikony jako reprezentacyjne malowidła kościołów wschodnich i otaczane nabożną czcią przedmioty kultu wyraźnie potwierdzają, że w Bardejowie od dawna był obecny pierwiastek wschodni, związany z tutejszym społeczeństwem rusińskim, i że to miasto leży wprost na granicy dwóch kultur europejskich.
Dom mieszczański z podcieniami, który znajduje się na rogu rynku i ulicy Rhodyiego, jest jedynym tego typu w Bardejowie. W innym domu mieszczańskim, oznaczonym numerem 41, w 1820 roku urodził się znany kompozytor i dyrygent Bela Kéler.

W średniowieczu szczególne znaczenie posiadał dom nr 42, tzw. Weinhaus. Jego przestronne piwnice służyły miastu do magazynowania wina z winnic tokajskich.  Na parterze była winiarnia
miejska, wzmiankowana w dokumentach archiwalnych już w 1432 roku. Okna fasady bocznej mają związek z oknami ratusza, pochodzącymi z pracowni Mistrza Aleksandra.

Miasto kata i prawo miecza

Wyjątkowe miejsce wśród zabudowy obronnego Bardejowa zajmował dom zbudowany w XVI wieku na końcu dawnej ulicy Więziennej, dziś ulicy Wietrznej. Mieszkał w nim kat miejski, który w pobliskim więzieniu, wspólnie ze swoimi pomocnikami, trzymał, przesłuchiwał i torturował różnych złoczyńców. Działalność kata wiązała się z nadaniem miastu tzw. prawa gardła przez króla Ludwika w roku 1365.

Miasto Bardejów słynęło w średniowieczu ze swojej surowej sprawiedliwości. Księga wyroków,
zachowana w archiwum miejskim, dostarcza na to wystarczającej liczby dowodów. Wymienia
spalenie na stosie za kradzież miodu i zniszczenie ula, ścięcie głowy za przywłaszczenie chusty na
odpuście w Bardejowie, w końcu ukrzyżowanie za kradzież w domu wójta. Niewątpliwie to od
tamtego czasu na całym Szaryszu rozpowszechniło się powiedzenie: „Od bardejowskiej
sprawiedliwości zachowaj nas, Boże“.
Swojego kata miasto wykorzystywało także przeciw zorganizowanym bandom zbójników,
o czym świadczy znany i groźny dokument drużyny zbójnickiej Fiedora Hlavatego z roku 1493. W
dokumencie tym, który do swojej powieści „Braterstwo“ włączył czeski pisarz Alojzy Jirasek,
zbójnicy ślubują miastu okrutną zemstę za śmierć swoich druhów, straconych w Bardejowie.
Kata i egzekucje przypominają w Bardejowie jeszcze dwa miejsca. W bazylice św. Idziego, przy
bocznym wejściu do świątyni zachowała się ława, w której kat miejski zasiadał podczas nabożeństw,
oddzielony od innych mieszczan, zaś przed dawną Bramą Górną otoczonego umocnieniami miasta
jeszcze do dziś stoi Słup Lampy, tzw. Kopfstock, przy którym kat wykonywał egzekucję ścięcia
głowy.

Arcydzieło średniowiecznej sztuki fortyfikacji

Opis zabytków Bardejowa nie byłby pełny bez przedstawienia jego średniowiecznego systemu
fortyfikacyjnego, który był jednym z najdoskonalszych w naszym regionie. Dziś, pomimo zmian,
należy do najlepiej zachowanych w swoim rodzaju i zaliczany jest do europejskiego zasobu
dziedzictwa kulturowego. Budowę systemu fortyfikacyjnego Bardejowa można podzielić na trzy
etapy. Pierwszy zaczął się w roku 1352 pozwoleniem króla na postawienie muru obronnego i wieży.
Przed końcem XIV wieku całe miasto było obwiedzione kamiennym murem z kilkoma basztami
i trzema głównymi bramami miejskimi. Obronność systemu wzmacniała fosa z wodą. Drugi etap
budowy zaczął się na początku XV stulecia. Główny mur obronny został wzmocniony budową
obejścia w postaci wysuniętej linii ogrodzenia i zbudowaniem kolejnych baszt. Trzeci etap budowy
przebiegał od połowy XVI wieku. W okresie zagrożenia tureckiego uwagę skierowano na udoskonalenie umocnienia bram miejskich przez wybudowanie wysuniętych okrągłych przedbram,
tzw. barbakanów.

Ostatnie działania budowlane na fortyfikacjach zostały odnotowane w XVII wieku, lecz wówczas
militarne znaczenie tych umocnień już osłabło. Odbudowa miejskiego systemu obronnego
rozpoczęła się w roku 1950, bezpośrednio po ogłoszeniu historycznego centrum miasta rezerwatem
zabytków i trwa do dziś.
Baszty miejskiego systemu fortyfikacyjnego były w średniowieczu nazywane podług cechów,
które były odpowiedzialne za ich obronę w przypadku zagrożenia. Dowództwo nad poszczególnymi
basztami sprawowali członkowie rady miejskiej. Hieronim Ortelius w swojej pracy o węgierskich
fortyfikacjach obronnych z roku 1655 przytacza informację, że w Bardejowie, ze względów
bezpieczeństwa, zawsze była otwarta tylko jedna brama,w dodatku każdego dnia czyniono to w
sposób nieprzewidziany, aby nieprzyjaciel nie mógł wcześniej przygotować ataku na miasto.

Przy umocnieniach miejskich, w pobliżu Bramy Zachodniej, stoi niewielki pomnik w kształcie
serca, z którego wyrasta krzyż. Według zachowanego napisu w języku łacińskim poleciła go
postawić w roku 1680 Judyta, z domu Eisdorfer, na wieczną pamiątkę swojemu mężowi,
bardejowskiemu wójtowi Jerzemu Winterowi, który w tym miejscu 15. czerwca 1679 roku zginął
śmiercią bohaterską w obronie obleganego miasta. Wszakże w tradycji Bardejowa znana jest
opowiastka, według której było zgoła inaczej. Według niej piękna małżonka Jerzego Wintera
zakochała się w dowódcy wojska kuruckiego, które oblegało Bardejów i wydała mu klucze do bram
miasta. Kiedy bardejowski wójt dowiedział się o zdradzie małżonki, ze zgryzoty i wstydu skoczył
z muru obronnego i się zabił. Podobno dopiero wtedy jego niewierna żona opamiętała się,
pożałowała gorzko swojej zdrady a następnie poleciła zbudować pomnik.

Suburbium czyli przedmieście żydowskie

Na północny zachód od centrum miasta powstał na początku XIX stulecia zespół budowli, który
jest dzisiaj unikatowym założeniem urbanistycznym na Słowacji. To przedmieście (suburbium)
zbudowała żydowska gmina wyznaniowa w Bardejowie według zasad talmudycznych na terenie,
gdzie było to możliwe, zatem wzdłuż potoku młyńskiego na końcu szeregowej zabudowy
przedmiejskiego Długiego Rzędu. Składa się z synagogi wielkiej, domu zgromadzenia (bet midrasz),
łaźni rytualnej i części gospodarskiej.
Teren suburbium żydowskiego, który w roku 2000 został wspólnie z historycznym centrum
Bardejowa wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, ze swoimi wartościami
historycznymi, architektonicznymi i urbanistycznymi jest w przyszłości przeznaczony do
wykorzystania jako odrębna strefa zabytkowa. Obecnie już realizowane są konkretne projekty
związane z odbudową tego cennego kompleksu.

Kalwaria nad miastem

W malowniczym otoczeniu na wzgórzu, usytuowanym na wschód od miasta, znajduje się Kalwaria. Zespół budowli składa się z kościoła w eklektyczno-historyzującym stylu i z kaplic, które symbolizują poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Kalwaria została zbudowana w latach 1863-1869 z inicjatywy ówczesnego proboszcza bardejowskiego Edwarda Kaczwińskiego, który jest tam również pochowany. Na cmentarzu koło kościoła spoczywają inne znane postaci Bardejowa, jak na przykład ksiądz i starosta miasta Gejza Žebrácky, węgierski kartograf Josef Homolka, przyrodnik Kornel Chyzer i wielu innych.

Do wód, czyli Bardejovské Kúpele

Obraz miasta Bardejowa i jego pięknych okolic dopełnia i wzmacnia uzdrowisko bardejowskie
(Bardejovské Kúpele). Pierwsze wzmianki o źródłach mineralnych w gminie Bardejów zachowały
się już w średniowiecznym dokumencie króla Beli IV z roku 1247. Uzdrowisko w dzisiejszym
znaczeniu tego słowa powstało jednak dopiero w latach 60. XVIII wieku. Mapa posiadłości miasta
z roku 1768 ma już w tych miejscu zaznaczoną karczmę i drewniane kabiny z wannami
kąpielowymi.

Opinia o zaletach leczniczych bardejowskich wód mineralnych stopniowo docierała do sąsiednich krajów, przede wszystkim do Polski. Pierwszy wielki okres rozkwitu przeżywało uzdrowisko na początku XIX wieku, kiedy licznie odwiedzali je przedstawiciele szlachty węgierskiej i polskiej. W roku 1809 leczyła się tu austriacka księżniczka Maria Luiza, przyszła małżonka Napoleona Bonaparte, w maju 1821 w uzdrowisku bardejowskim zatrzymał się car rosyjski Aleksander I. Gwałtowny wzrost gości spowodował także leczniczy pobyt cesarzowej austriackiej Elżbiety (popularnej Sisi) w lipcu 1895. Na początku XX wieku bardejowskie kąpiele należały do najważniejszych i najlepiej urządzonych uzdrowisk na Węgrzech. Znakomite efekty osiąga zmodernizowane uzdrowisko współcześnie.
Jedną z atrakcji uzdrowiska w Bardejowie jest Muzeum architektury ludowej. W tym najstarszym skansenie na Słowacji znajduje się zrekonstruowana kopia unikalnego dzieła techniki z średniowiecza, urządzenia do wiercenia rur drewnianych. W roku 1423, na podstawie rozporządzenia króla Zygmunta, zaczęto budowę wodociągu, który miał doprowadzać wodę do warownego miasta i do części fosy. Rury wodociągowe były wykonane z czterometrowych pni sosnowych, łączonych żelaznymi pierścieniami. Na pierwszą instalację wodociągu potrzeba było nawiercić aż 1250 elementów z 30-letnich sosen, zaś później co roku wymienić 100 – 150 rur. Wielkim historycznym paradoksem tego wodociągu było jego ponad pięciusetletnie funkcjonowanie. Był to ostatni wodociąg grawitacyjny z drewnianym rurociągiem na kontynencie europejskim, który przetrwał aż do naszych czasów. Zakończył swój żywot podczas ostatniej przebudowy w maju 1963, a zatem po 540 latach.

Miasto na liście UNESCO

Współczesny Bardejów stara się nawiązywać do kulturalnego dziedzictwa przeszłości i rozwijać
tradycje kulturalne. Każdego roku w tym mieście, jako przypomnienie handlowej aktywności starych
bardejowian, organizuje się współczesny jarmark bardejowski (w roku 2019 odbyła się 48. edycja).
Częścią jego programu bywa także kontaktacyjno-sprzedażna wystawa Bardkontakt, zaś w jej
programie organizowane jest seminarium naukowe o zabytkach. Dawną świetność średniowiecznego
Bardejowa próbują przybliżyć współczesnym także organizatorzy cyklicznej imprezy Rolandove
Hry (Turniej Rolanda).
Upłynęło już ponad pół wieku od uznania Bardejowa za miejski rezerwat zabytków
i zapoczątkowania ich systematycznej ochrony i odnowy w tym mieście.Osiągnięte efekty doceniła w międzyczasie kulturalna Europa Złotym Medalem Europejskim a świat wpisem na listę
światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Poprzez sukces odnowy swojego miasta bardejowianie udowodnili swój pozytywny stosunek do dziedzictwa kulturalnego przeszłości a zarazem urzeczywistnili przesłanie znakomitego obrońcy zabytków, swojego rodaka Wiktora Myszkowskiego, który już w końcu XIX stulecia napisał: „Chrońmy te nasze zabytki, zgromadźmy wszystkie okruchy przeszłości, które się zachowały, aby bezpowrotnie nie zniknęły, gdyż w ten sposób nasza przeszłość stałaby się pusta, współczesność uboższa a przyszłość wątpliwa“.

Tekst wygłoszony przez Františka Guteka, dyrektora Muzeum w Bardejowie podczas uroczystego otwarcia wystawy Bardejow. Światowe dziedzictwo UNESCO w muzeum bocheńskim, w dniu 3 października 2019 roku.
Przekład i fotografie: Jan Flasza. Fotografie ekspozycji w Bardejowie zostały udostępnione przez autora tekstu. 
Fotografie z wernisażu w Bochni: Bogdan Mrówka.