Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do do strony internetowej muzeum.bochnia.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Muzeum w Bochni im. prof. Stanisława Fischera
Rynek 20
32-700 Bochnia
tel./fax: 14 612 24 26, tel. 14 612 32 85
e-mail: kontakt@muzeum.bochnia.pl
www.muzeum.bochnia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych


Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-05.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Muzeum w Bochni.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyrektor Jan Flasza
e-mail: jan.flasza@muzeum.bochnia.pl
Telefon: 14 612 32 85

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 • Toalety w budynku nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • W budynku brak jest windy.
 • Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Dostęp do pomieszczeń na piętrze jest utrudniony dla osób niepełnosprawnych - brak windy, przemieszczanie się możliwe po schodach.
 • Zapewnienie miejsc parkingowych – Muzeum nie zapewnia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Możliwe jest skorzystanie z odpowiednich miejsc wyznaczonych na rynku, przy którym bezpośrednio usytuowane jest Muzeum.
 • Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, obsługa recepcji w holu na parterze budynku.
 • Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – w obiekcie Muzeum w Bochni obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zapewnienie możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online - w obiekcie Muzeum w Bochni nie ma takich możliwości.
 • Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.