Rocznik bocheński – Tom IV

ROCZNIK BOCHEŃSKI T. IV, 1996

Słowo wprowadzające
Materiały z sesji historycznej „Rok 1846 w Galicji. Uwarunkowania,
przebieg, konsekwencje”

Stanisław Grodziski
Rok 1846 w Galicji. Przyczyny i konsekwencje

Krystyna Poklewska
Tajemnice „Zaklętego dworu”, czyli „Zaklęty dwór” jako powieść
polityczna

Dora Kacnelson, Janina Kęsek
Trzy nieznane epizody bocheńskie z pierwszej połowy XIX wieku w
dokumentach Archiwum Historycznego we Lwowie

Jan Rydel
C.k. wojsko austriackie w Galicji w przeddzień powstania 1846 roku

Dora Kacnelson
Ostatni dzień życia Edwarda Dembowskiego w świetle aktów
śledczych w Lwowskim Archiwum Historycznym

Bogdan Zakrzewski
Aleksander Fredro wobec rabacji galicyjskiej

Andrzej Jedynak
Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz (1791-1875) wobec wydarzeń
1846 roku

Ryszard Banach
Seminarium Duchowne w Tarnowie w 1846 roku

Janina Kęsek
Znani i nieznani aktorzy wydarzeń 1846 roku w Bochni

Jan Flasza
„Listki karpackie” Józefa Niwickiego jako refleksja historyczna

Władysław Konieczny
Wydarzenia roku 1846 w Dołędze

Kazimierz Bańburski
Motyw legendy „rżnięcia piłą” w rabacji galicyjskiej

Józef Brynkus
Głowacki czy Szela – chłopski bohater w edukacji historycznej XIX
wieku

Lucyna Kudła
Problematyka 1846 roku w Galicji w szkolnej edukacji historycznej
Inne artykuły i rozprawy

Henryk Jan Maniak
Z dziejów szpitalnictwa bocheńskiego. Przegląd literatury i źródeł.
Postulaty badawcze

Małgorzata Kowalska-Wróbel
Jan Świętek – „Kolberg” z Targowiska

Marian Kornecki
Historyczny krajobraz kulturowy Powiśla Bocheńskiego i Brzeskiego

Dorota Rzepka
Organizacje charytatywne i oświatowe w Uściu Solnym (1917-1939)

Iwona Zawidzka
O pomocy Żydom w Bocheńskiem podczas ostatniej wojny. Na
marginesie pracy Michała Grynberga „Księga Sprawiedliwych”
Kronika naukowa. Wyniki badań

Jerzy Okoński
Mikroregion osadniczy kultury przeworskiej na prawobrzeżu dolnego
biegu Raby. Sprawozdanie z badań w 1995 roku

Maria Baścik
Hydrografia okolic Bochni

Indeks osób
Indeks miejscowości i nazw geograficznych