RODO

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Wobec powyższego informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum w Bochni im. Stanisława Fischera
Państwa dane osobowepodane w formularzu kontaktowym umieszczonych w serwisie lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Urzędu będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora–tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) RODO.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu usług własnych, organizowania kampanii promocyjnych i innych akcji marketingowych oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane – bez podania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
Posiadają Państwo prawo do:
Dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
Przenoszenia danych,
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego
Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Muzeum w Bochni im. Stanisława Fischera

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane w bazie do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w tych przepisach.